تهران، خیابان امیرکبیر، خیابان ناظم الاطبا، مجتمع سبحان، طبقه پنجم واحد۵۰۶
982133999640-41+

تنش زدا و اصلاح کننده خاک و محرک رشد

كاربرد كودهاي بيولوژيك به ويژه باكتري هاي محرك رشد گياه به صورت تلفيق با مصرف كودهاي شيميايي مهمترين راهبرد تغذيه تلفيقي گياه براي مديريت پايدار بوم نظام هاي كشاورزي و افزايش توليد آنها در سيستم كشاورزي پايدار با نهاده كافي مي باشد. به منظور بررسي تاثير كاربرد مايه تلقيح باكتري هاي Azotobacter chroococcum، As. Lipoferum، Azospirillum brasilensets و Pseudomonas fluorescens بر عملكرد علوقه سيلويي دورگ هاي ساده ديررس ذرت 700، 704 و يك دورگ ساده اميد بخش (B73×K18)، آزمايشي به صورت فاكتوريل اجرا شد...

تنش زدا و اصلاح کننده خاک و محرک رشد

 
مورد استفادهنام تجاری
رفع تنش و استرس گیاهاسید آمینه
اصلاح کننده خاک یا بستراسید هیومیک
محرک رشداسید فولویک
ریزمغذیاسید بوریک
 
 
محرک های رشد :
كاربرد كودهاي بيولوژيك به ويژه باكتري هاي محرك رشد گياه به صورت تلفيق با مصرف كودهاي شيميايي مهمترين راهبرد تغذيه تلفيقي گياه براي مديريت پايدار بوم نظام هاي كشاورزي و افزايش توليد آنها در سيستم كشاورزي پايدار با نهاده كافي مي باشد. به منظور بررسي تاثير كاربرد مايه تلقيح باكتري هاي Azotobacter chroococcum، As. Lipoferum، Azospirillum brasilensets و Pseudomonas fluorescens بر عملكرد علوقه سيلويي دورگ هاي ساده ديررس ذرت 700، 704 و يك دورگ ساده اميد بخش (B73×K18)، آزمايشي به صورت فاكتوريل اجرا شد. تلقيح بذرهاي اين دورگ ها با تك تك باكتري ها، مخلوط دو به دو باكتري ها و يا هر چهار باكتري با هم و عدم تلقيح باكتريايي بذر (شاهد) به عنوان تيمارهاي كاربرد باكتري هاي محرك رشد گياه در نظر گرفته شدند. در مرحله شيري شدن دانه ها و بوته ها بردشات شده و عملكرد علوفه در هكتار، وزن تر هر بوته، ‌وزن خشك بوته در هكتار، وزن خشك هر بوته، تعداد برگ هر بوته، تعداد برگ هاي بالاي بلال در هر بوته، ارتفاع بوته و قطر ساقه اندازه گيري شدند. نتايج بدست آمده نشان داد كه تمامي ويژگي هاي مورد بررسي تحت تاثير تيمارهاي آزمايش قرار گرفتند، به طوري كه اثر متقابل دورگ هاي ذرت و باكتري هاي محرك رشد گياه براي وزن تر هر بوته و تعداد برگ هاي بالاي بلال معني دار (0.5 < p) و براي ساير ويژگي ها بسيار معني دار (0.01 p<) بود. همچنين مشخص گرديد كه دو رگ ساده 704 كه بذرهاي آن با هر چهار باكتري تلقيح شده بودند از لحاظ عملكرد علوفه سيلويي در هكتار و ساير ويژگي هاي مورد بررسي نسبت به ديگر دورگ ها برتري داشت.
 
جالیز دشت کیمیا

کلیه حقوق این سایت متعلق به جالیز دشت کیمیا می باشد.

Top