تهران، خیابان امیرکبیر، خیابان ناظم الاطبا، مجتمع سبحان، طبقه پنجم واحد۵۰۶
982133999640-41+

انــواع سموم

نماتد کش

نماتد کش

ولوم نماتد کش جدید بایر با ماده موثره فلوبیرام از گروه بیریدینیل اتیل بنزامید میباشد که با تداخل در زنجیره تنفسی  متوکندری نماتدها مانع از تنفس و در نهایت موجب مرگ نماتدها میگردد...

کنه کش

کنه کش

انویدور/ Envidor

آبامکتین هزاره سوم/ Abamectin 1.8% EC

قارچ کش

قارچ کش

ناتیوو/ Nativo 75 WG 

پریویکورPrevicur energy 84%SL/ SL 

فالکن 46%Falcon460 EC/ EC

فولیکور/ Folicur

پروفایلر 12/71% WG....

حشره کش

حشره کش

پروتئوس روغن قابل انتشار ۱۱۰/ Proteus OD 110

کنفیدور/ Confidor 350

مونتو/ Movento 10% SC

 

علف کش

علف کش

اتلانتیس او دی Atlantis OD با نام عمومی یودوسولفورون +مزوسولفورون

الیون SC 50% با نام عمومی ایندازیفلام

جالیز دشت کیمیا

کلیه حقوق این سایت متعلق به جالیز دشت کیمیا می باشد.

Top